Si a les energies renovables, no a qualsevol preu!

És innegable l’emergència climàtica que estem vivint i la necessitat de fer una transició energètica cap a les energies renovables per abandonar definitivament els combustibles fòssils com a font d’energia. Per fer-ho és indispensable l’eficiència i l’estalvi energètic i el desenvolupament d’energies renovables.

L’emergència climàtica i els manaments legals de la Unió Europea insten als governs, i entre ells la Generalitat, a produir la totalitat del consum energètic amb energies renovables cap a l’any 2050.

La manca de planificació energètica, la falta d’inversions públiques i l’endarreriment de  les polítiques d’estalvi i eficiència energètica per part de la Generalitat de Catalunya durant molts anys han fet que, a correcuita i sense planificació territorial, estratègica ni ambiental, s’hagi aprovat el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. Aquest Decret Llei facilita la tramitació per implantar les centrals industrials de producció eòliques i fotovoltaiques, que permet a les grans empreses de l’oligopoli i grups d’inversió presentar projectes quan vulguin, a on vulguin i com vulguin, amb pocs requeriments legals, ambientals i econòmics, i sense tenir en compte el consens social, territorial i la participació pública de les zones afectades.

Aquesta normativa ha fet que hi hagi una allau de projectes de centrals industrials de producció eòliques i fotovoltaiques concentrades en llocs molt concrets de la zona de Lleida, Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, concentrant totes aquestes centrals; territoris que tenen sòl barat (no hi ha cap avantprojecte ubicat en sòl urbà i urbanitzable), poca oposició social i institucional i que permeten a les grans empreses de l’oligopoli i fons d’inversió obtenir grans beneficis econòmics, tot i que aquestes centrals productores s’ubiquen lluny de les zones amb més consum energètic.

Tal com marca la normativa europea, espanyola i la pròpia normativa Catalana, per portar a terme el desenvolupament de les energies renovables cal, en primer lloc, fer una planificació territorial i estratègica per tal que aquest desenvolupament sigui coherent i just: territorialment, ambientalment, econòmicament i socialment.

Ponència d’Energies Renovables

La Ponència d’energies renovables és un òrgan col·legiat, integrat per personal dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya implicats amb la tramitació; és qui dona el vistiplau o no de la ubicació de tots els avantprojectes de centrals industrials de producció eòliques i fotovoltaiques que es presenten a Catalunya i que són regulats per la Normativa del Decret Llei 16/2019.

Malauradament, aquest òrgan decisori està sent del tot opac, atès que els criteris econòmics, ambientals, socials i culturals que utilitza per determinar la viabilitat dels avantprojectes de centrals industrials de producció eòliques i fotovoltaiques no són clars ni públics i no se sap quins són realment els factors que determinen si un avantprojecte és viable o no.

Aquest fet es fa palès, per exemple, amb la tramitació de les centrals eòliques projectades a la comarca anomenats “Serè”, “Pla de Serè” i “ Pla del Codony”. Aquestes tres centrals eòliques comparteixen la mateixa ubicació al territori, però la Ponència ha donat viable la central eòlica “Serè i no viables “Pla de Serè” i “Pla del Codony” amb justificacions i criteris diferents per cadascun d’ells. Com pot ser que dos avantprojectes es declarin no viables perquè la zona on s’ubiquin és una zona de connector biològic i un altre es declari viable si els criteris que s’utilitzin per a la seva valoració haurien de ser els mateixos i els tres avantprojectes s’ubiquen a la mateixa zona?

A més a més, aquest òrgan fa la valoració de l’emplaçament separadament, projecte a projecte, sense tenir en compte les centrals industrials eòliques existents, el seu entorn ni l’efecte acumulatiu d’instal·lacions ni d’altres afectacions locals o supramunicipals, fet que quedaria avaluat si hi hagués una planificació territorial i un consens del territori.

Oligopioli

Les grans empreses de l’oligopoli i els fons d’inversió han pressionat a la Generalitat per tal que la normativa de tramitació sigui beneficiosa per a ells i no es tingui en compte o quedi en un segon pla els criteris ambientals, territorials i socials de les zones on volen implantar.

Bàsicament, els arguments que presenten són els mateixos que utilitzaven quan ens van instal·lar les centrals eòliques i fotovoltaiques ja existents:

  1. Creació de llocs de treball.
  2. Desenvolupament socioeconòmic.
  3. Aportació econòmica pels ajuntament i propietaris.
  4. Recurs eòlic (vent més favorable per produir energia eòlica).

Aquests promeses, tal com s’ha demostrat amb les centrals industrials eòliques i fotovoltaiques ja instal·lades, no s’han complert; els projectes no han beneficiat al territori ni a la seva gent.

Segons els estudis la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona,  només es creen el 0,03 llocs de treball per cada MW instal·lat. Els llocs de treball fixos pel manteniment ordinari i són precaris, ja que són empreses subcontractades per la propietària de la instal·lació. A més a més, per operacions complexes de manteniment i avaries (canvi de les pales del molí…) es necessiten empreses especialitzades. Normalment són de la resta de l’estat o estrangeres.

Pel que fa al desenvolupament socioeconòmic, s’ha demostrat que el despoblament dels territoris amb instal·lacions eòliques i fotovoltaiques no s’ha aturat; els serveis bàsics no han millorat (aigua no potable, internet amb baixa cobertura, talls de subministrament elèctric constants, vies de comunicació en mal estat i envellides, en definitiva, els serveis dels territoris no han millorat gràcies a les centrals industrials d’energia eòlica i fotovoltaica). Els territoris on es volen implantar aquestes instal·lacions només tenen com a activitats econòmiques les relacionades amb el paisatge, l’agricultura i la ramaderia, el patrimoni natural i cultural i el turisme. Amb el model actual d’implantació d’energies renovables aquestes oportunitats queden descartades o molt afectades.

L’aportació econòmica al territori queda limitada  a una sèrie d’impostos que rep l’ajuntament on s’implanta la central industrial eòlica o fotovoltaica. Aquests impostos són l’Impost de Béns Immobles de Característiques Especials (BICE), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que només es rebrà una vegada a l’inici de la construcció de la instal·lació.

Per què no s’han presentat projectes d’instal·lacions eòliques en sòl urbà i urbanitzable a prop dels centres de consum? Per què no s’ha presentat cap projecte d’instal·lacions fotovoltaiques a les teulades dels polígons industrials? Per què no s’ha presentat cap projecte d’instal·lacions fotovoltaiques o eòliques en cap infraestructura com una autopista o un canal? La resposta és el benefici econòmic d’aquestes empreses de l’oligopoli no seria màxim.

Pel que fa als propietaris, l’aportació econòmica es calcula una mitjana de 6.000 euros l’any. Això si les empreses promotores de l’oligopoli no expropien el terreny, una opció que disposen i que ja han fet servir diverses vegades.

Un altre argument de l’oligopoli és el recurs eòlic (vent més favorable per produir energia eòlica). Ells defensen que hi ha poques zones on faci “bon vent”. Però la realitat és que el recurs eòlic existeix a tot el territori en gran mesura, però el que busquen novament, amb aquesta afirmació, és el màxim benefici econòmic per tal de poder instal·lar centrals industrials de producció eòliques i fotovoltaiques on els hi sigui més rendible pels seus interessos econòmics.

Finalment, cal destacar les estratègies que utilitzen aquestes grans empreses, que contacten d’amagat amb els propietaris dels terrenys on volen construir les instal·lacions i els fan signar a correcuita un contracte de cessió dels terrenys, sense que els propietaris encara no hagin ni pogut conèixer el projecte ni entenguin ben bé les repercussions i les obligacions que suposa aquest contracte.

Ajuntaments afectats

Com ja hem dit, la normativa de tramitació ha provocat una allau de sol·licituds de centrals de generació eòlica i fotovoltaica que ha desbordat ajuntaments i consells comarcals, que en el termini d’un mes han d’estudiar l’avantprojecte sol·licitat i emetre un informe tècnic amb les consideracions de diferents àmbits que afectarà la instal·lació al seu terme municipal.

La majoria de municipis afectats per aquestes centrals són municipis petits que no tenen capacitat de personal ni tècnica per poder fer una valoració i justificació adequades de cada avantprojecte, fet que crea indefensió i una sobrecàrrega de feina que no permet fer una gestió del dia a dia eficient. A més, la Generalitat no ha facilitat cap suport tècnic ni econòmic per afrontar aquesta allau de projectes que volen ser tramitats.

Aquesta problemàtica ha fet que a  alguns ajuntaments no els hagi quedat més remei que fer una suspensió temporal de llicències per instal·lacions d’energia eòlica i fotovoltaica per poder revisar el seu pla urbanístic i estudiar amb deteniment les zones del municipi i les condicions en què es poden instal·lar les centrals industrials de producció eòliques i fotovoltaiques per tal que no afectin o minimitzin els impactes que poden afectar els valors paisatgístics, culturals, socials i econòmics del municipi.

Un altre aspecte és les compensacions econòmiques que rebran aquests municipis. Quants diners rebran? A on i perquè els destinaran? Serviran per fixar població i evitar l’envelliment i el despoblament? Serviran per crear noves oportunitats socioeconòmiques pels habitants del municipi? Cap dels ajuntaments no ens han donat cap resposta concreta.

Entitats i afectats

Les entitats i les persones directament afectades per la instal·lació d’aquestes centrals industrials de producció eòliques i fotovoltaiques no han pogut participar en la valoració de la planificació ni els criteris per definir la implantació racional i coherent d’aquestes instal·lacions.

En molts casos, la ubicació d’aquestes instal·lacions estan a pocs metres de masies i nuclis habitades, sense que aquests propietaris puguin participar en la tramitació inicial del projecte.

A més, com que la normativa està feta a mida per les grans empreses de l’oligopoli, no està regulada la distància mínima d’aquestes instal·lacions a nuclis habitats ni les compensacions que aquests propietaris rebran a canvi.

Per tal d’aclarir i clarificar aquests aspectes i molt d’altres dels projectes que afecten al territori, des de Sobirania Energètica de la Baixa Segarra es va enviar una sèrie de preguntes tècniques al Sr. Ferran Miralles, director general de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i president de la Ponència Ambiental d’Energies Renovables, tal com es van comprometre ells mateix i el conseller Damià Calvet en una reunió. Després de quatre mesos d’haver presentat les preguntes, encara esperem resposta.

Potser la Generalitat té alguna cosa A amagar? Els criteris que fa servir la ponència d’energies renovables no són clars? Potser l’oligopoli energètic fa molta pressió perquè la participació ciutadana i l’oposició social a aquest model no hi tingui cabuda?

No volem malpensar, però recentment hi ha hagut un canvi en la política de transparència amb la informació ambiental. Fins fa poc, la Generalitat publicava els avantprojectes que presentaven les empreses de l’oligopoli perquè tothom pogués conèixer, valorar i presentar-hi al·legacions. De sobte, aquesta informació pública ja no existeix perquè la Ponència d’Energies Renovables ha deixat de publicar aquesta informació i ho justifica amb: “la documentació presentada pel sol·licitant en la fase prèvia es penjava en un lloc d’accés públic, però això creava serioses disfuncions perquè moltes persones físiques i col·lectius la interpretaven incorrectament,”. Aquest fet fa malpensar i és inacceptable, perquè deixa oberta la porta a la participació pública a la fase d’avaluació ambiental del projecte, que és una fase molt avançada en el procés de tramitació, limitant els drets dels ciutadans a la informació i participació pública en projectes de gran impacte pel territori.

Aspectes ambientals

Són molts els aspectes ambientals que queden molt afectats irremeiablement si no es fa una transició energètica estudiada, consensuada i coherent.

El primer és el paisatge, ja afectat per les centrals eòliques existents, amb molins de 120 metres d’alçada i els molins projectats de fins a 200 metres d’alçada. Tot i els catàlegs del paisatge aprovats per la mateixa Generalitat de Catalunya, i la recentment aprovada Carta del Paisatge de la Conca de Barberà per part del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, aquest model massiu no pot encaixar amb aquests documents que tenen la finalitat de protegir els paisatges dels territoris.

Cal tenir en compte que uns dels principals atractius turístics i econòmics de la Conca de Barberà i la Baixa Segarra és el paisatge, i la massificació de centrals fotovoltaiques i eòliques i les infraestructures adjacents, com ara subestacions transformadores i línies elèctriques d’evacuació d’alta tensió, poden acabar amb les poques possibilitats de desenvolupament socioeconòmic  que el territori té capacitat de generar.

No només el paisatge queda afectat greument per aquest model especulatiu d’implantació d’energies renovables. Les espècies de fauna i flora, protegides legalment i en perill d’extinció, presents al territori, com per exemple l’àliga cuabarrada o d’altres, no tenen garantida la seva supervivència perquè la instal·lació massiva de centrals eòliques fotovoltaiques i eòliques compromet la seva supervivència, ja que afecten les seves àrees de distribució, caça i alimentació i els seus hàbitats ja prou malmesos i reduïts.

En paral·lel, la prevenció i extinció d’incendis forestals també resulta afectada per aquest model massiu i especulatiu. Les pròpies instal·lacions són una font més d’ignició d’un incendi, sobretot per la falta o mal manteniment de les instal·lacions, que juntament amb la gran concentració i  quantitat d’obstacles físics com els molins i les línies d’evacuació d’alta tensió dificulten el treball dels mitjans aeris d’extinció d’incendis, cabdals per a l’atac del foc i poder extingir els incendis.

També cal destacar l’afectació del sòl agrícola, sobretot amb les centrals fotovoltaiques, que impedeixen el conreu de la terra, una altra activitat econòmica fonamental del territori que queda afectada i que dificulta, encara més, la sobirania alimentària del país. Actualment hi ha projectats centrals industrials fotovoltaiques que ocupen entre 5 i 1.200 hectàrees de sòl agrícola productiu.

Tampoc convé oblidar el patrimoni cultural, com el patrimoni arquitectònic, arqueològic o paleontològic, ja prou degradat i mal estudiat, que la construcció de les centrals eòliques i fotovoltaiques pot acabar de condemnar a la seva desaparició o desvirtuar el seu valor.

A part de molts altres aspectes que no mencionem, també cal tenir present els residus que produeixen aquestes instal·lacions, tant en la fase constructiva com en la seva fase de funcionament i explotació, que són altament nocius i contaminants, i molts són de difícil reciclatge o reaprofitament (olis, grasses, pintures, dissolvents, fibra de vidre, aliatges plàstics, etc). Moltes vegades són abocats o abandonats il·legalment al medi natural.

Un dels aspectes que ni l’oligopoli ni la Generalitat mencionen mai és el desmantellament d’aquestes instal·lacions, que bé ja han quedat obsoletes, per fallida de l’empresa, per l’eliminació de les primes a les energies renovables o altres factors que poden provocar que aquestes centrals eòliques o fotovoltaiques quedin en desús i abandonades.

Tot i que les empreses promotores han de pastar una petita “fiança” que serveixi per a un futur desmantellament, qui pot assegurar que aquest desmantellament es farà? On seran els diners d’aquesta “fiança”? N’hi haurà prou amb aquesta “fiança” per desmantellar totes les instal·lacions (incloent-hi torres d’evacuació d’alta tensió i subestacions transformadores? SI aquesta “fiança” ja no existeix, qui es farà càrrec del desmantellament? Generalitat? Diputació? Consell Comarcal? Ajuntament?

Cap d’aquests ens es podrà fer càrrec del cost del desmantellament. Ni que obtinguin rèdit econòmic dels materials i instal·lacions d’aquestes centrals eòliques i fotovoltaiques, cap administració no podrà assumir el cost del desmantellament total. Per tant, quedarà per sempre, unes instal·lacions abandonades, sense manteniment, amb l’impacte i el perill que això suposa.

No permetrem que venguin la Baixa Segarra!

Ja fa gairebé mig any que vam engegar la Sobirania Energètica Baixa Segarra (SEBS). Aquests mesos ens han servit per prendre consciència que hem de lluitar contra dos enemics molt poderosos. D’una banda, les empreses multinacionals ubicades a Madrid, desitjoses de fer grans beneficis amb la massificació de parcs eòlics a la nostra comarca, i òbviament gens preocupades pel progrés econòmic de les persones que hi vivim. De l’altra, una Administració de vegades còmplice, d’altres impotent davant els interessos dels oligopolis, que actua sense cap mena de planificació ambiental, cap mesura territorial i cap voluntat d’acceptar que els ajuntaments participin d’una manera decisiva en la realització de projectes que afecten els seus municipis. Les actuacions de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, encapçalada pel conseller Damià Calvet, demostren que prioritzen els interessos de les empreses de l’IBEX a la voluntat de molts ciutadans que haurien de representar.

Amb aquest escrit volem compartir amb tots els lectors de La Segarra uns quants aspectes que considerem d’interès.

Quan la Ponència d’Energies Renovables qualifica un projecte com a viable considera que no hi ha inconvenient objectiu (ambiental o de desenvolupament rural) que impedeixi la instal·lació dels parcs. No es tracta d’una decisió definitiva, atès que les empreses han de presentar el projecte complet, però sí que és un pas endavant prou important per als seus interessos.

En alguns casos, la Ponència ha definit les sol·licituds com a viables, però especifica que els projectes definitius han de complir un seguit de condicions.

Des de la SEBS considerem que la manca de planificació de la Conselleria és flagrant; es fa palesa en el fet que sol·licituds presentades en el mateix emplaçament reben resolucions diferents. Un exemple és el cas dels projectes Pla Codony (no viable) i Seré (viable), en el qual les resolucions i argumentaris de la Ponència d’Energies Renovables són pràcticament idèntics.

A més dels parcs per instal·lar molins, també s’estan tramitant projectes per instal·lar plaques fotovoltaiques a Santa Coloma i Bellprat, en extensions de 112 i 83 hectàrees respectivament. Es preveu que en les pròximes setmanes es rebrà una allau de sol·licituds per instal·lar parcs fotovoltaics.

Requeriments públics a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i a l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

En la reunió celebrada amb el conseller Damià Calvet a finals d’agost vàrem acordar que la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, encapçalada per Ferran Miralles, respondria els aclariments que li formularíem des de la SEBS. Gairebé de manera immediata vam remetre un document amb una trentena de preguntes. El nostre objectiu és entendre l’abast i el model del projecte de desenvolupament energètic del Govern per a Catalunya i, en particular, la seva afectació a la nostra comarca. Fa aproximadament un mes el senyor Miralles va respondre el correu afirmant que hi estava treballant, però de moment no hem obtingut resposta als nostres dubtes.

A finals de juliol Sobirania Energètica Baixa Segarra va presentar una instància a l’Ajuntament de Santa Coloma, com a capital de la comarca, que recollia tres demandes: 1) l’organització d’una xerrada, per part del mateix Ajuntament, «sobre els projectes d’implantació de nous aerogeneradors al municipi, així com sobre el projecte de portada d’aigua de l’Ebre»; 2) informació «sobre les alternatives que l’Ajuntament preveu tant en l’àmbit energètic com en el de la gestió dels recursos hídrics del municipi», i finalment 3) que es «mantingui informada la població sobre les possibles novetats rellevants que puguin anar sorgint amb relació a aquests dos temes».

Com que no vam obtenir cap resposta, a principis de novembre hem presentat una segona instància a l’Ajuntament amb les mateixes demandes. Fa escassos dies se’ns ha respost que l’Ajuntament treballaria en l’organització d’una xerrada, que ateses les actuals circumstàncies se celebraria virtualment.

Així no, conseller Calvet!

Representants de la Sobirania Energètica Baixa Segarra ens vam reunir amb el conseller Calvet per denunciar la massificació d’aerogeneradors a la Baixa Segarra

En l’anterior número de LA SEGARRA, des de la Sobirania Energètica Baixa Segarra (SEBS) us explicàvem la concentració que vam organitzar l’11 de juliol a Santa Coloma, en motiu de la visita del conseller Damià Calvet, per denunciar la massificació de parcs eòlics a la nostra comarca. Gràcies a aquest acte de protesta, van aconseguir el compromís de reunir-nos amb el conseller per fer conèixer els nostres posicionaments.

Després d’insistir-hi durant els mesos de juliol i agost, finalment vam concertar la reunió el 31 d’agost. En aquesta, també hi van ser presents representants de la Plataforma d’Afectats per la Concentració d’Aerogeneradors (PACA) i membres del Grup d’Estudis i Protecció dels Ecosistemes Generals (GEPEC). Per la banda de la Generalitat, van acompanyar al conseller Calvet el director general de Polítiques Ambientals i president de la ponència d’Energies Renovables Ferran Miralles i la directora generalitat de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic Mercè Rius.

Des de la SEBS volem compartir les nostres impressions sobre la trobada en els següents punts:

1.- No tenim les mateixes prioritats. La Generalitat prioritza la instal·lació d’energies renovables a qualsevol preu; nosaltres, el benestar i progrés de la Baixa Segarra.

Els representants de la Generalitat van posar èmfasi en la necessitat de complir les directrius establertes per la Unió Europea en matèria d’energies renovables, segons les quals aquestes han de subministrar el 30% de l’energia produïda l’any 2030. Des de la SEBS estem d’acord amb l’energia verda, però considerem que s’ha de fer respectant el territori, i sobretot, no hipotecant el seu progrés econòmic. És significatiu, en aquest sentit, que a la reunió no hi assistís cap membre de la Direcció General de Desenvolupament Rural, que també forma part de la ponència d’Energies Renovables.

Des de la SEBS vam posar de manifest que la Baixa Segarra no té bones infraestructures, uns índexs dolents d’ocupació i que ni tan sols disposa d’aigua potable. Malmetre el paisatge, que és el gran atractiu econòmic que tenim ara mateix per estimular el turisme i fomentar que persones vinguin a teletreballar-hi, és un atac directe contra el nostre futur.

2.- Improvisació i manca de planificació: la Generalitat incompleix els seus propis compromisos.

La Generalitat no ha desenvolupat cap Pla Estratègic per la Transició Energètica. No hi ha cap planificació que estudiï la ubicació i l’aprofitament de les infraestructures existents, ni s’ha seguit cap criteri d’equilibri territorial. L’Agència Catalana de Protecció de la Natura, que serà la responsable de vetllar per la salvaguarda dels ecosistemes, encara està en fase de gestació. S’ha deixat que les empreses presentin els projectes en les ubicacions que desitgessin, sense cap mena de limitació.

Tanta és la manca de planificació que, de fet, els macroparcs eòlics van en contra d’algunes directrius de la mateixa Generalitat, com el punt 4b) de la Llei de Transició Energètica, segons el qual s’han de potenciar les comunitats locals d’energia i l’Agència Catalana de l’Energia ha de vetllar per la coordinació entre la Generalitat i les administracions locals. El projecte actual va en la direcció completament oposada: dóna més poder als oligopolis energètics i aplica mesures de facto sense que l’opinió dels Ajuntaments sigui vinculant.

3.- La Ponència d’Energies Renovables és una estafa.

Tots els membres de la Ponència d’Energies Renovables formen part de l’estructura administrativa de la Generalitat; persones subordinades, en conseqüència, a les directrius polítiques i dels partits. No s’han convidat experts en cada matèria per avaluar els projectes de parcs eòlics presentats.

Segurament per aquest motiu, la seva avaluació és del tot superficial i incongruent. D’altra manera, no s’entén com es poden valorar una trentena de projectes en sessió plenàries de 150 minuts (és a dir, cinc minuts per cada projecte). Tampoc és comprensible que projectes molt semblants, presentats en les mateixes ubicacions, rebin dictàmens diferenciats. Si es considera que un sol·licitud no és idònia per l’impacte ambiental que té aquell projecte, cap altra sol·licitud emplaçada en el mateix lloc hauria de poder rebre el vistiplau, com així s’esdevé.

4.- El sistema d’avaluació dels projectes de parcs d’aerogeneradors és un frau de llei.

Els projectes per construir parcs d’aerogeneradors només han de justificar l’impacte ambiental i agrari de cada sol·licitud. És a dir: si una mateixa empresa presenta cinc projectes que preveuen la instal·lació de set molins cadascun, cada sol·licitud ha de justificar només l’impacte d’aquests set molins, sense tenir present que l’impacte real és de 35 unitats. No existeix cap criteri que delimiti la concentració d’aerogeneradors. Es construeixen grans macroparcs sota l’aparença de petits centres de producció, i la Generalitat participa conscientment d’aquesta enganyifa.

Aquest frau de llei també es produeix respecte del nom de les empreses que opten a l’adjudicació. El Decret no preveu cap tipus de mesura de control per garantir que pertanyen a empreses arrelades al territori. De fet, els responsables públics deixen entabanar-se, fent els ulls grossos davant la creació d’empreses pantalla, suposadament d’àmbit local, creades per les empreses multinacionals. Les directrius impulsades pel conseller Calvet permeten que la producció d’energia depengui de les grans empreses de l’IBEX-35 amb seu a Madrid.

5.- Llei molt perjudicial pel medi ambient i els nostres boscos.

A vegades equiparem el foment de les energies renovables com una mesura positiva pel medi ambiental. Si s’executa bé és així, però en aquest cas ens trobem en una situació del tot contrària. El fet que els centres de producció elèctrica estiguin a més de cents quilòmetres dels llocs on es produirà té grans conseqüències.

La normativa propulsada pel conseller Decret estableix “que la persona promotora d’un parc eòlic resta obligada a restituir els terrenys al seu original en finalitzar l’activitat”. Al nostre entendre, és impossible garantir aquesta disposició: com es podrà treure el formigó dels subsòl? Com tornaran a habitar-se les masies abandonades? Com es recuperaran les partides de terreny dividides? Com es recuperaran les espècies animals amenaçades? La SEBS va haver de ressaltar  al conseller i als directors generals un fet que considerem evident: la natura no és una pissarra que es pot dibuixar i esborrar a conveniència.

D’altra banda, cal considera que l’actual normativa no preveu una garantia estandard per tal que les empreses promotores retornin els terrenys a l’estat original. L’import de la garantia depèn de l’avaluació que cada tècnic faci de cada projecte concret. El Decret que empara la normativa tampoc preveu què fer quan l’empresa promotora ha externalitzat els seus serveis, ha desaparegut o està liquidada.

Des de la conselleria de Territori i Sostenibilitat ens van assegurar que no tirarien entre el Decret 16/2019, que permet la implementació de grans centrals eòliques sense cap mena de regulació, i que tampoc establirien cap mena de moratòria. Des de la SEBS insistim: és un error prioritzar la massificació de parcs al benestar de la gent que vivim a la Baixa Segarra. La nostra comarca no és un magatzem de l’energia de les grans ciutats ni un paratge lucratiu per les grans empreses de Madrid a les quals la Generalitat se subordina. La Baixa Segarra ha de ser una terra on viure-hi sigui possible, on la gent pugui treballar-hi i formar-hi un projecte de vida. I això serà impossible si aquest projecte tira endavant i destrossem la nostra comarca. Suma’t a la SEBS, i ajuda a evitar-ho!

Sobirania Energètica Baixa Segarra

Les plataformes veïnals ‘Sobirania Energètica Baixa Segarra’, ‘PACA’ i ‘Volem Aigua Potable!’ exigeixen al president Torra i al conseller Calvet que apostin per la potabilització de l’aigua local i per un model energètic de proximitat

– Més de 3.000 habitants de la Baixa Segarra no disposen d’aigua potable des de fa 15 anys.

-Està prevista la instal·lació de 138 aerogeneradors a la Baixa Segarra.

-Els convocants de la concentració denuncien que en l’elaboració d’ambdós projectes – arribada a l’aigua potable i implantació de parcs eòlics – s’estan prioritzant els interessos de grans empreses per damunt d’alternatives més econòmiques i respectuoses amb el medi ambient.

La plataforma Volem Aigua Potable! s’oposa a l’arribada d’aigua de l’Ebre com a solució per fer arribar aigua potable a nou municipis de la Baixa Segarra, tenint en compte que la comarca gaudeix d’un gran volum d’aigua en el subsòl, fet que permet i recomana la instal·lació de plantes potabilitzadores gestionades municipalment. D’altra banda, des de Sobirania Energètica Baixa Segarra [SEBS] i la Plataforma d’Afectades per la Concentració d’Aerogeneradors [PACA] s’assenyala que, si es materialitza la instal·lació de 138 aerogeneradors de 196 m d’alçada suposarà un dany irreparable per a una comarca on actualment ja s’hi ubiquen 200 molins.

Les tres plataformes consideren que cap d’aquests dos projectes respon a un model sostenible d’aprofitament dels recursos locals, tant pel que fa a l’energia eòlica —que es preveu que es consumeixi a més de cent quilòmetres del lloc de producció— com a l’aigua de l’Ebre —que es preveu que arribi mitjançant un transvasament des de Sarral.

Sobirania Energètica Baixa Segarra, la Plataforma d’Afectades per la Concentració d’Aerogeneradors i Volem Aigua Potable! també lamenten l’opacitat i la manca de planificació amb què s’estan gestionant aquests projectes. En conseqüència, reclamen que la ciutadania sigui consultada pels diferents escalafons de l’Administració (nacional, provincial, comarcal i local) i que es compti amb l’opinió del teixit associatiu que la conforma, tenint en compte la rellevància i la transcendència per al territori d’aquests projectes.

Optimització dels recursos: potabilització de l’aigua local
Segons fonts no oficials (aquesta trobada no s’ha fet pública), el motiu de la visita del president Torra i el conseller Calvet és la rúbrica de l’acord per la portada d’aigua de l’Ebre a nou municipis de la Baixa Segarra, als quals fa més de quinze anys que se’ls vulnera el dret bàsic d’accés a l’aigua potable. La plataforma ciutadana es mostra escèptica respecte el projecte, atès que els promotors de l’acord —Agència Catalana de l’Aigua, Diputació de Tarragona, Consell Comarcal de la Conca de Barberà i ajuntaments— no han informat sobre les condicions pactades: quines conseqüències mediambientals tindrà la canalització, quin serà el preu de l’abastament i quin organisme el fixarà, i què passarà en cas de restriccions. La plataforma argumenta que hi ha una gran quantitat d’aigua disponible en el subsòl, motiu pel qual defensa la creació de potabilitzadores locals que permetin l’autoconsum dels municipis afectats.

Sí a les renovables – no a la massificació d’aerogeneradors
Sobirania Energètica Baixa Segarra  i la PACA reclamen un model sostenible, just i democràtic de transició energètica cap a les energies renovables. Consideren que cal una planificació sobre el model energètic que englobi tot el país, respecti l’equitat territorial, que sigui solidari entre territoris, que esdevingui un revulsiu per al repoblament del món rural i que impliqui la generació de valor afegit per a les comunitats afectades. Les dues plataformes alerten de les previsibles conseqüències negatives que comportarà la massificació d’aerogeneradors a la zona, com: impossibilitat d’optar a un model energètic alternatiu, degradació del paisatge i la biodiversitat, empitjorament de la qualitat de vida de la ciutadania, pèrdua d’atractiu turístic, envelliment de la població, fre a possibles iniciatives econòmiques i culturals, incentiva la despoblació… A tot això, l’impacte econòmic al territori és mínim, ja que les empreses promotores, a diferència d’altres projectes anteriors, només pagaran als municipis l’impost sobre béns immobles i el corresponent a la llicència d’obres: una hipoteca molt cara, a parer de Sobirania Energètica Baixa Segarra i la PACA.

Ambdues entitats aposten per una planificació energètica responsable i equitativa, prioritzant la proximitat de la producció elèctrica d’origen renovable als centres de consum, i per la promoció de les instal·lacions d’autoconsum.

Volem Aigua Potable!, Plataforma d’Afectades per la Concentració d’Aerogeneradors i Sobirania Energètica Baixa Segarra